ترجمه ترانه های آلبوم “هر جا که هستی” سامی یوسف

November 2nd, 2010

ترجمه ترانه های آلبوم «هر جا که هستی» اثر سامی یوسف
تهیه و تنظیم: سایت رسمی فارسی سامی یوسف

پس از فروش 7 میلیون نسخه و موفقیت بی سایقه آلبوم های المعلم و امت من، بالاخره فصل جدید پس از مدتها انتظار با انتشار سومین آلبوم سامی یوسف، «هر جا که هستی» آغاز شد. این آلبوم با الهام از تجارب چند سال گذشته، صدای تأیید شده سامی را در کنار اشعاری عمیق و صمیمانه قرار داده است تا پیام جهانی عشق و مدارا را ترویج کند. آنچه حاصل می شودسیر و سلوکی عاطفی، عهدی با روح انسان و عشقی عمیق به پیامبر (که درود خدا بر او و خاندانش باد) است، که با تجلی اسپیریتیک به اوج می رسد.

Wherever You Are
«هر جا که هستی»

My best times
بهترین اوقات من

Were when I felt close to you
هنگامی بود که احساس می کردم به تو نزدیکم

But everything fell apart
اما همه چیز بهم ریخت

The moment I strayed from you
از لحظه ای که از تو منحرف شدم

In each smile
در هر لبخند

In every single sigh
در هر آهی

Every minute detail
در کوچکترین لحظات

Traces of you are found there
نشانه هایی از تو آنجا پیدا می شود

Wherever you are I’ll find you
هر جا که هستی تو را خواهم یافت

Cause you’re the one I turn to
چون تو تنها کسی هستی که به سویش رو می اندازم ( برای کمک و هدایت )

Wherever you be I’ll be with you
هر جا که باشی من با تو خواهم بود

Cause you’re the one my heart is to
چون تو تنها کسی هستی که قلبم از آنِ اوست

I need you
من به تو محتاجم

To see your smile
برای دیدن لبخندت…

I would pass every trial
هر آزمونی را  خواهم داد

Desperately I await
با سختی انتظار خواهم کشید

For the day when I’m by your side
برای روزی که در کنار تو باشم

Wherever you are I’ll find you
هر جا که هستی تو را خواهم یافت

Cause you’re the one I turn to
چون تو تنها کسی هستی که به سویش رو می اندازم

Wherever you are I’ll follow you
هر جا که هستی تو را دنبال خواهم کرد

Cause you’re the one I turn to
چون تو تنها کسی هستی که به سویش رو می اندازم

Wherever you be I’ll be with you
هر جا که باشی من با تو خواهم بود

Cause you’re the one my love is to
چون تو تنها کسی هستی که عشقم از آنِ اوست

My love is to
عشقم از آنِ اوست

Wherever you may be
هر جا که باشی…

I’ll follow till I see
دنبالت خواهم کرد تا تو را ببینم

In my heart you will be
تو در قلب من خواهی بود

Your love is all I need
تنها عشق تو را نیاز دارم

In every single smile
در هر لبخندی

Every single sigh
در هر آهی

Every minute detail
در کوچکترین لحظات

Traces of you are there
نشانه هایی از تو آنجا پیدا می شود

Wherever you may be
هر جا که باشی…

I will search till we meet
خواهم گشت تا روز دیدار

In my heart you will be
تو در قلب من خواهی بود

Your love is all I need
عشق تو تنها نیاز من است

Wherever you may be
هر جا که باشی

اشعار: سامی یوسف
موسیقی: سامی یوسف
تهیه کننده: سامی یوسف

—————————————–


SALAAM

«سلام»

I dream for a day
من روزی را آرزو می کنم

When there’ll be
که در آن…

No more misery
تهی دستی نخواهد بود

When there’s no more hunger
زمانی که گرسنگی وجود ندارد

No need for shelter
نیازی به سرپناه نیست

Isn’t there enough to share?
به مقدار کافی برای تقسیم وجود ندارد؟

Or is that we just don’t care?
یا اینکه اصلا برای ما مهم نیست ؟

We’re here for a day or two…
ما برای یک یا دو روز اینجا هستیم…

Let me show my way…
بگذار راهم را نشان دهم…

Salaamualaik, Salaamualaik, Salaamualaikum
سلام بر تو، سلام بر تو، سلام بر شما

I pray for a day
من برای آمدن روزی دعا می کنم

When there’ll be
که در آن…

Justice and unity
عدالت و اتحاد خواهد بود

Where we put aside our differences
جایی که اختلافات خود را کنار می گذاریم

Fighting makes no sense
جنگیدن معنی نمی دهد

Just a little faith
تنها کمی ایمان…

To make it a better place
برای اینکه دنیا را به مکان بهتری تبدیل کنیم

We’re here for a day or two…
ما برای یک یا دو روز اینجا هستیم…

Let me show my way…
بگذار راهم را نشان دهم…

Salaamualaik, Salaamualaik, Salaamualaikum
سلام بر تو، سلام بر تو، سلام بر شما

SalaamualaikumYaahlas-salaam, Salamualaikum
سلام بر تو ای اهل صلح و دوستی، سلام بر تو

SalaamualaikumSayyid al-Kiram, Salaamualaikum
سلام بر تو ای سرور بخشندگان، سلام برتو

Let me show my way…
بگذار راهم را نشان دهم…

Salaamualaikum, alaikum, alaikum
سلام برشما،برشما،برشما

اشعار: سامی یوسف
موسیقی: سامی یوسف
تهیه کننده: سامی یوسف

—————————————–

WITHOUT YOU


«بدون تو»

(انگلیسی)
Softly you called to me
به آرامی مرا صدا زدی

Across the space between
از میان فاصله ی مابین ما

Across eternity
از میان ابدیت

Where love winds a path unseen
مسیر ندیده ای که عشق حلقه می زند

Out of the wilderness
از فراسوی طبیعت وحشی…

You beckoned my every step
هر قدم، مرا فراخواندی

I stumbled sometimes and yet
من گاهی لغزیدم و با این حال…

I never once looked back
هرگز یک بار هم به عقب برنگشتم

Cause I would see
چون می دیدم…

The man I know I used to be
How I was lost before you reached for me

به خاطر اینکه می دیدم، چطور شخصی بودم ، چطور گمراه بودم
قبل از اینکه تو به فریادم برسی

And I don’t know
و نمی دانم

Where I would go
کجا بروم؟

What I would do
چه بکنم؟

Without you
بدون تو

So you might see
که شاید تو ببینی

Just what your love has meant to me
که عشق تو برای من چه معنایی داشته است

And what the cost of losing you would be
و هزینه از دست دادن تو چقدر خواهد بود

No I don’t know
نه من نمی دانم

Where I would go or what I’d do
کجا بروم یا چه بکنم؟

Without you
بدون تو

My heart won’t beat
قلب من نخواهد تپید…

Without your love in me
بدون عشق تو در وجود من

My eyes won’t see
چشمانم نخواهند دید…

Beauty without thee
زیبایی را بدون تو

Loves melody that you put in me
نوای عاشقانه ای که در من نهادی

Would lead me to only
مرا می کشد بسوی…

Silence without you
سکوت، بدون تو

Cause I would see
چون می دیدم…

The man I know I used to be
How I was lost before you reached for me

به خاطر اینکه می دیدم، چطور شخصی بودم ، چطور گمراه بودم
قبل از اینکه تو به فریادم برسی

And I don’t know
و نمی دانم

Where I would go
کجا بروم؟

What I would do
و چه کنم؟

Without you
بدون تو

اشعار: کانر ریوز
موسیقی: سامی یوسف
تهیه کننده: سامی یوسف

—————————————-

YOU CAME TO ME

«بسویم آمدی»


You came to me
بسویم آمدی

In that hour of need
در آن لحظه ای که به تو محتاج بودم

When I was so lost
وقتی من خیلی گمشده…

So lonely
و بسیار تنها بودم

You came to me
بسویم آمدی

Took my breath away
نفسم را در سینه حبس کردی

Showed me the right way
راه درست را به من نشان دادی

The way to lead
راه هدایت

You filled my heart with love
تو قلبم را از عشق سرشار کردی

Showed me the light above
نور بالاتر را به من نشان دادی

Now all I want
اکنون تنها چیزی که می خواهم

Is to be with you
این است که با تو باشم

You are my one true love
تو یگانه عشق حقیقی من هستی

Taught me to never judge
به من آموختی که هرگز قضاوت نکنم

Now all I want
اکنون تنها چیزی که می خواهم

Is to be with you
این است که با تو باشم

AllahummaSalli ‘alaSayyinda Mustafa, ‘alaHabibeeka, Nabi’eeka, Mustafa
خدایا بر سرور ما مصطفی درود فرست، بر دوستت، پیامبرت، مصطفی

You came to me
بسویم آمدی

In a time of despair
در هنگام ناامیدی

I called on you
من تو را صدا زدم

You were there
تو آنجا بودی

Without you
بدون تو

What would my life mean?
زندگی ام چه معنایی داشت؟

To not know the unseen
وقتی که غیب را نمی شناختم

The worlds between
و جهان های مابین را

For you I’d sacrifice
برای تو خود را قربانی می کنم

For you I’d give my life
جانم را فدایت می کنم

Anything…
هر چیزی را…

Just to be with you
فقط برای اینکه با تو باشم

I feel so lost at times
من خیلی احساس بی پناهی می کنم در لحظاتی که

By all the hurt and lies
این همه آزار و دروغ را می بینم

Now all I want
اکنون تنها چیزی که می خواهم

Is to be with you
این است که با تو باشم

AllahummaSalli ‘alaSayyinda Mustafa, ‘alaHabibeeka, Nabi’eeka, Mustafa
خدایا بر سرور ما مصطفی درود فرست، بر دوستت، پیامبرت، مصطفی

Showed me right from wrong
درست را از نادرست به من نمایاندی

Taught me to be strong
به من آموختی که قوی باشم

Need you more than ever
بیش از هر زمان دیگری به تو نیاز دارم

YaRasul Allah
ای فرستاده خدا( یا رسول ا… )

You came to me
بسویم آمدی

In that hour of need
در آن ساعت نیاز

Need you more than ever
بیش از هر زمان دیگری به تو نیاز دارم

YaRasul Allah
ای فرستاده خدا( یا رسول ا… )

You filled my heart with love
تو قلبم را از عشق سرشار کردی

Showed me the light above
نور بالاتر را به من نشان دادی

Now all I want
اکنون تنها چیزی که می خواهم

Is to be with you
این است که با تو باشم

You are my one true love
تو یگانه عشق حقیقی من هستی

Taught me to never judge
به من آموختی که هرگز قضاوت نکنم

Now all I want
اکنون تنها چیزی که می خواهم

Is to be with you
این است که با تو باشم

AllahummaSalli ‘alaSayyinda Mustafa, ‘alaHabibeeka, Nabi’eeka, Mustafa
خدایا بر سرور ما مصطفی درود فرست، بر دوستت، پیامبرت، مصطفی

اشعار: سامی یوسف
موسیقی: سامی یوسف
تهیه کننده: سامی یوسف

—————————————-

GIVE THE YOUNG A CHANCE
«به جوانان فرصتی دهیم»

Ours the future hold close
آینده از آنِ ماست آماده باش…

For a time will come
برای اینکه زمانی خواهد آمد

Deep in your heart there’s a river that flows
در اعماق قلب تو رودخانه ای جاری است

All the way to Kingdom come
تمام مسیرها به قلمرو پادشاهی، بیا

Through the sandstorms where the high wind blows
از میان طوفانهای شن، جایی که باد مرتفع می وزد

A desert rose does bloom
یک رز صحرایی شکوفه می دهد

Please help me…
لطفاً مرا یاری کنید…

Give the young a chance
به جوانان فرصتی دهیم

Lead them in the dance
آنها را در مسیر زندگی راهنمایی کنیم

My people
مردم من

Give the young a chance
به جوانان فرصتی دهیم

To change their circumstance
برای تغییر شرایط آنها

And so…And so… It’s written:
و آنگاه… و آنگاه… نوشته شده است:

As the moon shall turn the tides
چنان که ماه جزر و مد را تغییر می دهد

And as the stars shall light your ride
و چنان که ستارگان مسیر شما را روشن می کنند

Don’t listen to the words of fools
به سخنان افراد نادان گوش نکنید

The young I know they are jewels
جوانانی که من می شناسم جواهرند

Deeds I’ve done what I’ve become
این کاری است که من انجام داده ام و به آن رسیده ام

Treasures I will find
گنجهایی را خواهم یافت

Nourishment I do receive
از آنها قوت می گیرم

Can’t help but believe
ناچار باور می کنم

The road is long I shall stay strong
راه طولانی است من همچنان نیرومند خواهم ماند

Please hear my song
لطفاً ندای مرا بشنوید

Help me…
مرا یاری کنید…

Give the young a chance
به جوانان فرصتی دهیم

Lead them in the dance
آنها را در مسیر زندگی هدایت کنیم

My brothers
برادرانم

Give the young a chance
به جوانان فرصتی دهیم

Lead them in the dance
آنها را در مسیر زندگی هدایت کنیم

My sisters
خواهرانم

Give the young a chance
به جوانان فرصتی دهیم

To change their circumstance
برای تغییر شرایط آنها

And so…And so… It’s written:
و آنگاه… و آنگاه… نوشته شده است:

As the moon shall turn the tides
چنان که ماه جزر و مد را تغییر می دهد

And as the stars shall light your ride
و چنان که ستارگان مسیر شما را روشن می کنند

Don’t listen to the words of fools
به سخنان افراد نادان گوش نکنید

The young I know they are jewels
جوانانی که من می شناسم جواهرند

Take me to gardens where
مرا به باغ هایی ببر که

Birds will sing lullabies
پرندگان در آن لالایی خواهند خواند

Find me in the shade of trees
مرا در زیر سایه درختان پیدا کن

Through gentle breeze
از طریق نسیم نوازشگر

Sweet scents filled the air…
رایحه ای مطبوع هوا را پر می کند…

Give the young a chance
به جوانان فرصتی دهیم

Lead them in the dance
آنها را در مسیر زندگی هدایت کنیم

My people
مردم من

Give the young a chance
به جوانان فرصتی دهیم

To change their circumstance
برای تغییر شرایطشان

And so…And so… It’s written:
و آنگاه… و آنگاه… این نوشته شده است:

As the moon shall turn the tides
چنان که ماه جزر و مد را تغییر می دهد

And as the stars shall light your ride
و چنان که ستارگان مسیر شما را روشن می کنند

Don’t listen to the words of fools
به سخنان افراد نادان گوش نکنید

The young I know they are jewels
جوانانی که من می شناسم جواهرند

اشعار: ایان برون
موسیقی: سامی یوسف
تهیه کننده: سامی یوسف
—————————————-

TRIALS OF LIFE
«آزمون های زندگی»

My life is not the same
زندگی من مثل قبل نیست

When I’m too concerned by what they say
وقتی به حرفهای آنها زیاد اهمیت می دهم

Why should I? When I have you
چرا باید چنین بکنم؟ وقتی تو را دارم

To doubt you would be the worst mistake
شک کردن به تو بزرگترین اشتباه خواهد بود

Deep inside I know
از اعماق درونم می دانم

That amidst all the darkness
که در میان این همه تاریکی

And everything, which makes no sense
و هر چیزی که معنی نمی دهد…

I know that you exist
می دانم که تو وجود داری

You are the light
تو آن نوری هستی…

That guides me through my darkest nights
که مرا در تاریک ترین شبهایم هدایت می کند

That shows me right from wrong in life
که در زندگی، درست را از نادرست به من نشان می دهد

In a world that often lies
در جهانی که اغلب دروغ می گوید

Cause I don’t need anyone
چون من به کسی نیاز ندارم

Nor anything in life
و نه هیچ چیزی در زندگی …

But You
جز تو

No I don’t need anyone
نه به کسی نیاز ندارم

To show me my way
که راهم را به من نشان دهد

No I don’t need anyone
نه به کسی نیاز ندارم

But You
جز تو

Trials of life upon me
آزمون های زندگی برای من…

Are more precious than diamonds and gold
گرانبهاتر از الماس و طلا است

Tested with fire I may be
ممکن است من با آتش امتحان شوم…

But I know I’ll come out stronger in this world
اما می دانم که در این دنیا قوی تر خواهم شد

Deep inside I know
از اعماق درونم می دانم…

That amidst all the darkness
که در میان این همه تاریکی

And everything, which makes no sense
و هر چیزی که معنی نمی دهد…

I know that you exist
می دانم که تو وجود داری

You are the light
تو آن نوری هستی…

That guides me through my darkest nights
که مرا در تاریک ترین شبهایم هدایت می کند

That shows me right from wrong in life
که در زندگی، درست را از نادرست به من نشان می دهد

In a world that often lies
در جهانی که اغلب دروغ می گوید

Cause I don’t need anyone
چون من به کسی نیاز ندارم…

Nor anything in life
و نه هیچ چیزی در زندگی …

But You
جز تو

No I don’t need anyone
نه، به کسی نیاز ندارم

To show me my way
که راهم را به من نشان دهد

No I don’t need anyone
نه، به کسی نیاز ندارم

But You
جز تو

I only want the things
من فقط چیزهایی را می خواهم…

You know is best for me
که تو می دانی برایم بهتر است

I’d gladly sacrifice
من با خوشنودی جانم را فدا می کنم…

If that’s what you decree
اگر این فرمان تو باشد

I would break and
من می شکنم و

Mourn in eternity
تا ابد سوگوار می شوم

Perish into the sea
در دریا نابود می شوم…

If that’s what you want for me
اگر این خواسته ی تو برای من باشد

اشعار: سامی یوسف
موسیقی: سامی یوسف
تهیه کننده: سامی یوسف

—————————————-

WORRY ENDS
«نگرانی پایان می یابد»

Don’t be saddened by what you see
از آنچه می بینی غمگین مباش

By all the lies and treachery
از تمام دروغ ها و خیانتها

Life is cruel but don’t worry
زندگی بی رحم است اما نگران نباش

In your heart lies the key
در قلب تو کلیدی نهفته است

To unwind all the secrets
برای گشودن تمام اسراری…

Of this life we see
که در این زندگی می بینیم

When you feel you’ve lost it all
وقتی احساس می کنی همه چیز را از دست داده ای

When you don’t know who’s your friend or foe
وقتی نمی دانی دوست و دشمن تو کیست

You wonder why you’re so alone
با خود می پرسی، چرا اینقدر تنهایی

Worry ends when faith begins
نگرانی پایان می یابد هنگامی که ایمان آغاز می شود

Don’t be sad by what you see
از آنچه می بینی ناراحت مباش

It’s true life has its miseries
درست است که زندگی سختی های خود را دارد

But one thing’s always worked for me
اما یک چیز همیشه در مورد من کار ساز بوده است

Worry ends when faith begins
نگرانی پایان می یابد هنگامی که ایمان آغاز می شود

Don’t be saddened by what you see
از آنچه می بینی غمگین مباش

I know life can be crazy
می دانم که زندگی می تواند دیوانه وار باشد

A showcase of hypocrisy
ویترینی از دورویی ( ریا )…

In the form of piety
در ظاهرِ تقوا

It’s just one big mystery
تنها یک راز بزرگ وجود دارد

For you and me
برای تو و من

I found my peace deep within
من آرامش خود را در اعماق درونم یافتم

Calling inside
که از درون صدا می زند…

Follow what you feel is right
آنچه را احساس می کنی درست است دنبال کن

So trust your heart go ahead
پس به قلبت اعتماد کن و پیش برو

Don’t lose sight
بصیرت خود را از دست مده

Follow that voice deep inside
از صدای اعماق درونت پیروی کن

When you feel you’ve lost it all
وقتی احساس می کنی همه چیز را از دست داده ای

When you don’t know who’s your friend or foe
وقتی نمی دانی دوست و دشمن تو کیست

You wonder what you’re so alone
با خود می پرسی، چرا اینقدر تنهایی

Worry ends when faith begins
نگرانی پایان می یابد هنگامی که ایمان آغاز می شود

Don’t be sad by what you see
از آنچه می بینی غمگین مباش

It’s true life has it’s miseries
درست است که زندگی سختی های خود را دارد

But one thing’s always worked for me
اما یک چیز همیشه در مورد من کار ساز بوده است

Worry ends when faith begins
نگرانی پایان می یابد هنگامی که ایمان آغاز می شود

If you’re weak it’s not a crime
اگر تو ضعیف هستی این جرم نیست

Don’t you know it’s blessing in disguise
آیا نمی دانی که این نعمتی پنهان است

To know who’s honest and who spread lies
تا بدانی که چه کسی صادق است و چه کسی دروغگو

Worry ends when faith begins
نگرانی پایان می یابد هنگامی که ایمان آغاز می شود

Don’t be sad by what you see
از آنچه می بینی غمگین مباش

It’s true life has it’s miseries
درست است که زندگی سختی های خود را دارد

But one thing’s always worked for me
اما یک چیز همیشه در مورد من کار ساز بوده

Worry ends when faith begins
نگرانی پایان می یابد هنگامی که ایمان آغاز می شود

اشعار: سامی یوسف
موسیقی: سامی یوسف
تهیه کننده: سامی یوسف

—————————————-

FRAGILE WORLD
«دنیای شکننده»

I know that I’m not alone
می دانم که تنها نیستم

What I’ve seen, has been seen before
چیزی که دیدم، پیش از این هم دیده شده

But it hurts just like a thorn
اما این مرا آزرده می کند،درست مثل یک خار

A pain I’ve never felt before
دردی که قبلاً هرگز احساس نکرده ام

My heart says: “Just speak the truth”
قلبم می گوید: «فقط حقیقت را بگو»

But my mind says: “Don’t be a fool”
اما عقلم می گوید: «احمق نباش»

Need to get something off my mind
باید چیزی را از ذهنم بیرون بکشم

Don’t let this silence be misunderstood
اجازه نده این سکوت اشتباه فهمیده شود

I don’t know where my heart will take me
نمی دانم قلبم مرا به کجا خواهد برد

But I know your light will protect me
اما می دانم که نور تو از من حفاظت خواهد کرد…

From this fragile world
در برابر این دنیای شکننده

I don’t know where I’m destined to be
نمی دانم مقدر شده است که من کجا باشم

Rich or poor, famous, loved or lonely
ثروتمند باشم یا فقیر، مشهور، دوست داشتنی یا تنها

But I know, without your light I’ll never cope
اما می دانم که بدون نور تو هرگز از عهده آن بر نمی آیم…

In this fragile world
در این دنیای شکننده

Did you think you can silence me?
آیا فکر می کنید می توانید مرا ساکت کنید؟

With your lies, games and deceit?
با دروغ ها، بازی ها و نیرنگ هایتان

You can continue robbing me
شما می توانید همچنان از من سرقت کنید

But you won’t rob my dignity
اما نمی توانید شأن و وقار مرا غارت کنی

I know that life is just a game
می دانم که زندگی فقط یک بازی است…

An illusion that will fade
خیالی که محو خواهد شد

Cheat and lie, have it your way
فریب بدهید و دروغ بگویید، هر کاری می توانید بکنید

But you can’t cheat death, no way
اما نمی توانی مرگ را فریب دهی، به هیچ وجه

I don’t know where my heart will take me
نمی دانم قلبم مرا به کجا خواهد برد

But I know your light will protect me
اما می دانم که نور تو از من حفاظت خواهد کرد…

From this fragile world
در برابر این دنیای شکننده

I don’t know where I’m destined to be
نمی دانم مقدر شده است که من کجا باشم

Rich or poor, famous, loved or lonely
ثروتمند باشم یا فقیر، مشهور، دوست داشتنی یا تنها

But I know, without your light, I’ll never cope
اما می دانم که بدون نور تو هرگز از عهده آن بر نمی آیم…

In this fragile world
در این دنیای شکننده

Life’s just a game
زندگی فقط یک بازی است…

An illusion that will fade
خیالی که محو خواهد شد

Cheat and lie have it your way
فریب بدهید و دروغ بگویید، هر کاری می توانید بکنید

But you can’t cheat death, no way
اما نمی توانی مرگ را فریب دهی، به هیچ وجه

I don’t know where my heart will take me
نمی دانم قلبم مرا به کجا خواهد برد

But I know your light will protect me
اما می دانم که نور تو از من حفاظت خواهد کرد…

From this fragile world
در برابر این دنیای شکننده

I don’t know where I’m destined to be
نمی دانم مقدر شده است که من کجا باشم

Rich or poor, famous, loved or lonely
ثروتمند باشم یا فقیر، مشهور، دوست داشتنی یا تنها

But I know, without your light I’ll never cope
اما می دانم که بدون نور تو هرگز از عهده آن بر نمی آیم…

In this fragile world
در این دنیای شکننده

اشعار: سامی یوسف
موسیقی: سامی یوسف
تهیه کننده: سامی یوسف

—————————————-

IN EVERY TEAR, HE IS THERE
«در هر قطره اشکی، او آنجاست»

Some might say this world today shows
بعضی ها شاید بگویند که دنیای امروزی نشان می دهد …

God’s left us to our mistakes oh
که خداوند ما را با اشتباهاتمان تنها رها کرده است، آه

He has never been
او هرگز…

So far away
اینقدر دور نبوده

Some might say
بعضی ممکن است بگویند…

How could any father stand
چطور ممکن است که پدری بایستد…

See his children across many lands
و فرزندانش را در سرزمینهای بسیاری تماشا کند…

Suffer so and give no helping hand
که رنج بسیار می کشند و دست یاری بسوی آنها دراز نکند

No helping hand
دست یاری بسوی آنها دراز نکند

Somewhere tonight
امشب در جایی…

Far away and out of sight
در دوردست و دور از چشمها…

There’s a child that’s too weak to cry
کودکی هست که حتی ضعیف تر از آن است که گریه کند

Hmmm
Deep in those eyes
در عمق آن چشمها…

Can’t you see him in disguise
آیا نمی توانی او را پنهان ببینی

Reaching out to the heart that’s in you
دستش را به سوی قلب تو دراز می کند

And I
و من

In every tear
در هر قطره اشکی…

That is where
که در جایی جاری می شود…

He is there
او آنجاست

He’s the hand that wipes that brow
او همان دستی است که اشک را از آن چهره می زداید

He’s the tear that trickles down
او همان اشکی است که جاری می شود…

Upon the face that cries without a sound
روی چهره شخصی که بی صدا می گرید

We need you now
ما هم اکنون به تو نیاز داریم

What a simple choice to make
چه قدر ساده است انتخاب…

Between what you give and what you take
بین بخشیدن و گرفتن…

When what you give
وقتی آنچه می بخشی…

Such precious life could save, life could save
ممکن است چنین زندگی ارزشمندی را نجات دهد، زندگی ارزشمندی را نجات دهد

Somewhere inside
جایی در درون…

There’s a part of you that asks why
قسمتی از وجود تو می پرسد…

Would he leave so many so far behind
آیا او این همه را رها می کند

And deep in those eyes
و در عمق آن چشمها…

Can’t you see Him in disguise
آیا نمی توانی او را با چهره پنهان ببینی…

Reaching out to the heart that’s in you
دستش را به سوی قلب تو دراز می کند

And I…
و من…

اشعار: کانر ریوز
موسیقی: سامی یوسف
تهیه کننده: سامی یوسف
—————————————-

MAKE ME STRONG
«مرا نیرومند ساز»


I know I’m waiting
می دانم که منتظرم

Waiting for something
منتظر چیزی هستم

Something to happen to me
چیزی که برایم اتفاق بیافتد

But this waiting comes with
اما این انتظار همراه است با…

Trials and challenges
آزمون ها و چالش هایی

Nothing in life is free
هیچ چیز در زندگی مفت به دست نمی آید

I wish that somehow
آرزو می کنم که به یک طریقی …

You’d tell me out aloud
تو با صدای بلند به من بگویی

That on that day I’ll be ok
که در آن روز، خوب خواهم بود

But we’ll never know cause
اما ما هرگز نخواهیم دانست چون…

That’s not the way it works
هیچ وقت اینگونه نیست

Help me find my way
مرا یاری کن تا راهم را پیدا کنم

My Lord show me right from wrong
پروردگارا درست را از نادرست به من نشان بده

Give me light make me strong
به من روشنی ببخش، مرا نیرومند ساز

I know the road is long
می دانم که راه طولانی است

Make me strong
به من قوت بده

Sometimes it just gets too much
گاهی اوقات خیلی طولانی می شود

I feel that I’ve lost touch
احساس می کنم که غافل شده ام

I know the road is long
می دانم که راه طولانی است

Make me strong
مرا نیرومند ساز

I know I’m waiting
می دانم که منتظرم

Yearning for something
مشتاق چیزی هستم

Something known only to me
چیزی که فقط برای من شناخته شده است

This waiting comes with
این انتظار همراه است با…

Trials and challenges
آزمون ها و چالش هایی

Life is one mystery
زندگی یک راز است

I wish that somehow
آرزو می کنم که به یک طریقی …

You’d tell me out aloud
تو با صدای بلند به من بگویی…

That on that day you’ll forgive me
که در آن روز مرا می بخشی

But we’ll never know cause
اما ما هرگز نخواهیم دانست چون…

That’s not the way it works
هیچ وقت اینگونه نیست

I beg for your mercy
رحمت تو را خواستارم

My Lord show me right from wrong
پروردگارا درست را از نادرست به من نشان بده

Give me light make me strong
به من روشنی ببخش، مرا نیرومند ساز

I know the road is long
می دانم که راه طولانی است

Make me strong
به من قوت بده

Sometimes it just gets too much
گاهی اوقات فشار خیلی زیاد می شود

I feel that I’ve lost touch
احساس می کنم که غافل شده ام

I know the road is long
می دانم که راه طولانی است

Make me strong
مرا نیرومند ساز

اشعار: سامی یوسف
موسیقی: سامی یوسف
تهیه کننده: سامی یوسف

—————————————-

NO WORD IS WORTHY
«هیچ کلمه ای شایسته نیست»

(انگیسی)

Searched for the words
به دنبال واژه هایی گشتم…

To describe your beauty
تا زیبایی تو را توصیف کنم

No matter how I tried
اما هر چقدر تلاش کردم

No word seemed worthy
هیچ واژه ای شایسته نبود

Struggled to find
کوشش کردم تا…

The right words for You
کلمه مناسبی برای تو بیابم

Words just fail to describe
کلمات عاجزند از توصیفِ…

What’s deep inside
آنچه در اعماق وجود من است

Subhan Allah, Waalhamdulillah, la illahail Allah, waAllahu Akbar
پاک و منزه است خدا، و ستایش مخصوص خداوند است، خدایی جز الله وجود ندارد، و خدا بزرگتر است
(اردو)

ZemmeenAseman, Jinn-o-Insaabhi
(Earth and the Heavens, Jinn and Mankind)
زمین و آسمانها، جن و انس

Teri taa’reefein, Karteybayansabhi
(All praise Thee)
همه، تو را ستایش می کنند

Bekhudhuey, Donojahan hi
(So both worlds become intoxicated)
پس هر دو جهان مست می شوند

Ruh se nikley, Jab ye kalma…Subhan Allah…
(When the soul recites this one word…Subhan Allah)
وقتی روح، این کلام را تلاوت می کند

Subhan Allah, Waalhamdulillah, la illahail Allah, waAllahu Akbar
پاک و منزه است خدا، و ستایش مخصوص خداوند است، خدایی جز الله وجود ندارد، و خدا بزرگتر است

(فارسی)

در هوای تو

پر می گشایم

به امیدی که روزی

سوی تو آیم

در وصف تو

جمله ها را گشتم

کلمه ای نجستم

جز اینکه گویم

Subhan Allah, Waalhamdulillah, la illahail Allah, waAllahu Akbar

پاک و منزه است خدا، و ستایش مخصوص خداوند است، خدایی جز الله وجود ندارد، و خدا بزرگتر است

(مالایی)

Ku mencari kata puji
(I searched for words to praise You with)
من به دنبال واژه هایی گشتم تا تو را با آنها ستایش کنم

Buatmenemanizikirhati
(Words to instill Your remembrance in my heart)
واژه هایی برای القای یاد تو در قلبم

Namuntiadakalam yang pasti
(But no words are assuring enough)
اما هیچ کلمه ای به اندازه کافی مرا راضی نمی کند…

Yang sesucikalamini
(As sacred as these)
مقدس تر از اینها…

Subhan Allah, Waalhamdulillah, la illahail Allah, waAllahu Akbar
پاک و منزه است خدا، و ستایش مخصوص خداوند است، خدایی جز الله وجود ندارد، و خدا بزرگتر است

اشعار انگلیسی: سامی یوسف
اشعار اردو: محبوب
اشعار فارسی: استاد فیروز
اشعار مالایی: یاسین سلیمان
موسیقی: سامی یوسف
تهیه کننده: سامی یوسف

——————————————————-
تمامی حقوق این متعلق به سایت رسمی سامی یوسف بوده و استفاده از ترجمه ها و مطالب این سایت تنها با ذکر منبع مجاز می باشد

Sami Yusuf is exclusively managed and represented by ETM International
All Rights Reserved. www.samiyusufofficial.com


Sami Yusuf is exclusively managed and represented by ETM International.
All Rights Reserved. www.samiyusufofficial.com By Sami Yusuf